12-07-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ

15-11-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019